REGULAMIN KURSU PRAWA JAZDY KAT. B – OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „ROMBA”

§1

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. B podlega szkoleniu podstawowemu, które składa się z części teoretycznej i praktycznej nauki jazdy. Po ukończeniu szkolenia Kandydat na kierowcę powinien posiadać wiadomości i umiejętności określone w charakterystyce Absolwenta kursu.

§2

Na szkolenie może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki określone w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, tj. ma ukończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej za zgodą rodziców) i posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

§3

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy kursu otrzymują karty przeprowadzonych zajęć, w których dokonują potwierdzenia własnoręcznym podpisem dni odbywanych zajęć. Karta podlega zwrotowi do biura Ośrodka w chwili przerwania szkolenia lub po jego zakończeniu i podpisaniu przez instruktora nauki jazdy.
Na podstawie kart Ośrodek wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu, które upoważnia do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

§4

Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie prowadzący nauczanie instruktor.
Liczba godzin zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:
a) 30 godzin lekcyjnych dla kat. B
Liczba godzin praktycznej nauki jazdy nie może być mniejsza niż:
a) 30 godzin zegarowych dla kat. B

§5

Instruktor dokonuje podziału godzin zajęć oraz ustala ich zakres tematyczny odpowiednio do stwierdzonego u Kursanta poziomu wiedzy i umiejętności, jego predyspozycji, łatwości przyswajania poszczególnych zagadnień itp.

§6

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i umiejętności, zwanym „egzaminem wewnętrznym”. Egzamin wewnętrzny obejmuje osobno sprawdzian teoretyczny i sprawdzian praktyczny. Pozytywne wyniki egzaminu wewnętrznego, potwierdzone przez instruktora nauki jazdy, upoważniają Kursanta do odebrania zaświadczenia ukończenia kursu z biura Ośrodka Szkolenia Kierowców.

§7

Osoba, która rozpoczęła szkolenie i nie spełnia wymogów dopuszczenia do egzaminu państwowego, tj. nie posiada odpowiedniej wiedzy czy umiejętności, może na własne żądanie otrzymać z ośrodka szkolenia kartę przeprowadzonych zajęć oraz złożone wcześniej dokumenty.

§8

Dni i godziny praktycznej nauki jazdy wybiera Kursant w oparciu o przedstawiony przez instruktora plan. Zaplanowaną jazdę Kursant może odwołać nie później, niż w dniu poprzedzającym ją do godz. 11:00, w Ośrodku Szkolenia lub bezpośrednio u instruktora. Niezgłoszenie się na zaplanowaną wcześniej jazdę traktowane będzie jako nieobecność – Kursant zobowiązany jest uzupełnić dodatkową opłatę za postój pojazdu w wysokości 15 zł za każdą godzinę. W sytuacjach szczególnych instruktor może nieobecność usprawiedliwić.

§9

Czas oczekiwania na rozpoczęcie zaplanowanej jazdy wynosi 15 minut i obowiązuje zarówno instruktora, jak również Kursanta. Po upływie tego czasu nieobecność instruktora jak i Kursanta wymaga wyjaśnienia w ośrodku szkolenia.

§10

Osoba, która trzykrotnie uzyskała wynik negatywny z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu państwowego podlega szkoleniu dodatkowemu. Szkolenie dodatkowe obejmuje co najmniej 10 godzin w zakresie części teoretycznej i co najmniej 5 godzin w zakresie części praktycznej.

§11

W przypadku rezygnacji z kursu Ośrodek potrąca rzeczywiste poniesione koszty, tj. koszt wykładów i każdą godzinę jazdy.

§12

Osoby, które rozpoczęły kurs i z własnej winy szkolenie przerwały, wznawiając kurs podlegają nowej cenie za kurs obowiązującej w dniu wznowienia szkolenia.

§13

W przypadku udziału instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego – podlega dodatkowej opłacie w wysokości 50 zł.

§14

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROMBA” zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych uczestników kursu wyłącznie dla celów organizacyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz.U.Nr 133, poz. 883.

Regulamin obowiązuje od 01.04.2011 r.